تاریخچه آزمایشگاه ارتعاشات صنعتی ایران
شروع اخذ گواهینامه برای آزمایشگاه ارتعاشات صنعتی ایران از سال 1391 آغاز گردید.
از تاریخ 1392/11/12 پس از مدتی وقفه در امر کسب استاندارد ISO/IEC 17025 تمامی انرژی نیروهای آزمایشگاه برای کاهش نواقص و ایده ال نگه داشتن توانمندی های آزمایشگاه صرف گردید تا در تاریخ 1392/12/23 پس از ممیزی آزمایشگاه توسط آقایان عظیمی و قاسمی شرکت ارتعاشات صنعتی ایران بار دیگر موفق به اخذ گواهینامه ای شد که بیش از پیش پایبندی این شرکت را به استانداردهای کیفیت به مشتریان متذکر می شود.

با توجه به دریافت این استاندارد آزمایشگاه ارتعاشات صنعتی ایران به یکی از آزمایشگاهای مرجع سازمان استاندارد تبدیل شده است که توانایی صدور سرتیفیکیت های آزمون های مورد انجام را دارا می باشد. * لازم به توضیح است که آزمایشگاه ارتعاشات صنعتی ایران از دو بخش پلیمری و فلزی تشکیل شده است. به منظور کنترل بهتر بر روی روند انجام آزمون ها هر بخش دارای کارشناس مربوط به خود می باشد.

در بخش پلیمری آزمایشگاه دارای مداراک زیر می باشد:
  •  آشنایی با الزامات ISO/IEC17025
  •  دارای گواهینامه محاسبه عدم قطعیت به روش EUM
در بخش فلزی آزمایشگاه نیز دارای مدارک زیر می باشد:
  •  آشنایی با الزامات ISO/IEC17025
  •  دارای گواهینامه ی کنترل داده های آماری با نرم افزار Minitab
  •  دارای گواهینامه  محاسبه ی عدم قطعیت به روش  EUM
  •  دارای گواهینامه ممیزداخلی  ISO/IEC 17025 از موسسه توف نورد ایران آلمان
  •  دارای گواهینامه کالیبراسیون عمومی 
نتیجه این کنترل مستمر افزایش روز افزون مشتریان مستقیم آزمایشگاهی می باشد.