تعرفه خدمات آزمايشگاهي

رديف

شرح خدمات

مبلغ (ريال)

 

1

آناليز كوانتومتري

312,500

 

2

آناليز كوانتومتري خاص

500,000

 

3

آزمون كشش (نمونه هاي فلزي)

312,500

 

4

آماده سازی متالوگرافی

525,000

 

5

آزمون متالوگرافی

1,187,500

 

6

بررسي پوشش همراه با آماده سازي

500,000

 

7

آزمون سختي سنجي فلزات

125,000

 

8

آزمون فشار

250,000

 

9

آزمون خمش

312,500

 

10

آماده سازی ماکروگرافی

375,000

 

11 

ماکروگرافی معمولی

1,025,000

 

12

ضخامت سنجي پوشش هر نمونه (پنج نقطه)

250,000

 

13

آزمون كشش (نمونه هاي لاستيكي)

375,000

 

14

استحكام كششي نخ و سيم

37,500

 

15

آزمون پخت سنجي (رئومتر)

125,000

 

16

آزمون سختي سنجي (Shore A)

65,000

 

17

آزمون سايش لاستيك

375,000

 

18

آزمون مانايي فشاري( به ازای هرساعت کارکرد در دمای 180-25 سانتی گراد)

25,000

 

19

آزمون زمانمندی حرارتی(به ازای هرساعت کارکرد در دمای 180-25سانتی گراد)

25,000

 

20

پخت قرص

125,000

 

21

فروش استاندارد هر شماره

500,000

 

در صورتيكه آزمايش در محل ديگري غير از آزمايشگاه ارتعاشات صنعتي ايران (با توافق مشتري) انجام شود، هزينه بر اساس تعرفه آن آزمايشگاه محاسبه خواهد شد.
آماده سازي نمونه هاي كشش و خمش با توجه به ضخامت از 200/000 تا 1000/000 ريال مي باشد.