آقای علی شهیدیان اکبر رییس هیات مدیره شرکت ارتعاشات صنعتی ایران و بنیان گذار اولیه این شرکت بوده اند. ایشان در ایجاد و توسعه این صنعت در کشور نقش اساسی را داشته و با تولید این قطعات سهم بزرگی در قطع وابستگی اقتصادی و صنعتی کشور داشته اند.
ایشان ...
ادامه مطلب