مهندس علی داننده از سال 1393 با سمت قائم مقام مدیرعامل وارد مجموعه ارتعاشات صنعتی ایران شدند. ایشان در طول این سالها با حفظ سمت، مسؤلیتهای مختلفی از جمله مدیریت تامین، مدیریت کارخانه و مدیریت فروش را بر عهده داشتند و از اسفند ماه 1397 بعنوان مدیر عامل شرکت ارتعاشات صنعتی ایران برگزیده شدند.